Quyền sử dụng đất ghi nhận là TSCĐ vô hình hay CP trả trước?

Kính gửi Bộ Tài Chính. Hiện tại chúng tôi có thuê một miếng đất để thực hiện dự án đầu tư thêm trong Khu Công Nghiệp. Đất thuê trả tiền một lần đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Vậy trong thời gian xây dựng đầu tư chưa có doanh thu thì chi phí phân bổ tiền thuê đất hàng năm này có được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Ngoài ra theo quy định trong thông tư 45/2013/TT-BTC thì tiền thuê đất sau luật đất đai 2003 ghi nhận vào chi phí trả trước và phân bổ. Vậy Giá trị tiền thuê đất này có được tính vào giá trị tài sản cố định để xác định thu nhập từ đầu tư mở rộng hay không? Rất mong nhận được câu trả lời từ bộ tài chính.

Trả lời:
– Căn cứ quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, tại khoản 2 Điều 4: các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“- Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).”

– Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 4 tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định như sau: “- Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

+ Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

+ Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất”.

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 quy định tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:

“Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy theo quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp thực hiện thuê đất trả tiền một lần đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong thời gian xây dựng đầu tư (đầu tư xây dựng mới) thì chi phí phân bổ tiền thuê đất hàng năm được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị tiền thuê đất hàng năm được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

Trên đây là trả lời của Cục Tài chính doanh nghiệp, đề nghị Cục Tin học và TKTC tổng hợp trả lời thư hỏi.

Trong quá trình giải đáp có gì vướng mắc xin phản ánh lại theo số điện thoại và email nêu trên để giải đáp thắc mắc cho được thỏa đáng.

Theo mof.gov.vn

The post Quyền sử dụng đất ghi nhận là TSCĐ vô hình hay CP trả trước? appeared first on Dân tài chính.

source https://www.dantaichinh.com/quyen-su-dung-dat-ghi-nhan-la-tscd-vo-hinh-hay-cp-tra-truoc/

Published by Dân Tài Chính

Dân Tài Chính là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 09186911691 Facebook: https://www.facebook.com/dantaichinhcom Twitter: https://twitter.com/dantaichinhcom Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dantaichinh/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: